Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Historia Zrzeszenia

Leszczyna znalazła sobie dogodne warunki klimatyczno glebowe w makroregionie środkowo południowo wschodnim Polski. Najwięcej plantacji leszczyny szlachetnej zlokalizowanych jest w woj. lubelskim. Przed długie lata  gatunek ten postrzegany był bardziej, jako roślina amatorska. Dopiero w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zaczęto zakładać większe plantacje towarowe w Polsce. Zainteresowanie uprawą leszczyny  trwa nadal.

W roku 1996 z inicjatywy osób, od dawna uprawiających leszczynę powstało Zrzeszenie Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny w Lublinie z siedzibą w Końskowoli. Jest to dobrowolna organizacja producencka zrzeszająca producentów orzechów i sadzonek leszczyny z różnych rejonów Polski (najliczniejsza grupa członków pochodzi z wyżej wymienionego makroregionu).

           

 

   Cele i zadania Zrzeszenia:

 - organizowanie imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych dla swoich członków,

 - organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych, oraz wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych,

 - działanie na rzecz koncentracji podaży oraz wspólnego dostosowywania produkcji orzechów i sadzonek leszczyny do warunków rynkowych,

 - gromadzenie informacji rynkowych i udostępnianie ich swoim członkom,

 - prowadzenie w imieniu członków Zrzeszenia negocjacji handlowych i wspieranie ich w tym zakresie,

 - prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia członków w środki do produkcji oraz materiał szkółkarski,

             Zrzeszenie opiera swoją działalność na:

 - pracy społecznej ogółu członków, w szczególności Zarządu Zrzeszenia,

 - współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i związkami społeczno – zawodowymi,

Członkostwo Zrzeszenia

 - przyznaje Zarząd na podstawie wcześniej złożonej deklaracji,

 - przyznanie członkostwa następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu Zrzeszenia od dnia złożenia deklaracji przez kandydata na członka Zrzeszenia

  Organami Zrzeszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków Zrzeszenia,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna

  

Kadencja Zarządu Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

Walne Zgromadzenie członków Zrzeszenia jest najwyższym organem Zrzeszenia.

- Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, co roku najpóźniej do dnia 30 czerwca, sprawozdawczo- wyborcze, co 3 lata.

LOGO PROSTOKĄT

LLLOGO TYP ZRZESZ  SKUP IZDEBNO 100  fructino-baner2 LOGO PORTALU   Gospodarstwo Sadownicze HANAT